Pravidlá súťaže o 5x Voucher

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „Nakúp za 35 EUR a zapoj sa do žrebovania o 5x voucher v hodnote 50 EUR

Predmetom tohoto dokumentu je úplná úprava pravidiel súťaže „Nakúp za 35 EUR a zapoj sa do žrebovania o 5x voucher v hodnote 50 EUR (ďalej len „Súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá súťaže a právny vzťah medzi usporiadateľom súťaže a účastníkmi súťaže. Úplné pravidlá súťaže budú k dispozícii po celú dobu trvania Súťaže (viď. ďalej) na webových stránkach www.zemito.sk.

Usporiadateľ Súťaže

Usporiadateľom Súťaže je obchodná spoločnosť Zemito s. r. o., Rajská 6978/15A, 811 08 Bratislava, IČO: 52737691, SK DPH: SK2121119495 (ďalej len „Usporiadateľ“).

Účastník súťaže 

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má doručovaciu adresu/trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky. Účastník mladší ako 18 rokov sa môže zúčastniť súťaže iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Usporiadateľa.

Pokiaľ sa Usporiadateľ domnieva, že Účastník nespĺňa podmienky účasti v Súťaži, čiže porušuje pravidlá Súťaže, je oprávnený Účastníka zo Súťaže vyradiť. Takéto rozhodnutie je výhradne na uvážení Usporiadateľa a nezakladá akékoľvek nároky na strane vyradeného Účastníka. Usporiadateľ nie je povinný svoje rozhodnutie o vyradení vyradenému Účastníkovi oznamovať ani doručovať.

Účastník Súťaže môže byť výhercom len vtedy, keď riadne splní všetky podmienky tejto Súťaže.

Termín konania súťaže 

Súťaž sa koná od 25. 1. 2021 do 31. 1. 2021, a to v časovom rozmedzí od 00:01 dňa 25. 1. 2021 do 23:59 dňa 31. 1. 2021, na e-shope www.zemito.sk.

Pravidlá súťaže

Do súťaže sa Účastník zapojí tak, že na internetovom obchode www.zemito.sk prevedie nákup tovaru v minimálnej v hodnote 35 EUR. Objednávka musí byť zaplatená on-line cez platobnú bránu GoPaySplnením podmienok sa účastník automaticky zaraďuje do žrebovania. 

Účastník Súťaže sa môže do Súťaže zaregistrovať i opakovane. Podmienkou je vždy nová objednávka (jedna objednávka = jedna registrácia do Súťaže). 


Vyhodnotenie Súťaže

Z platných a riadne vyplnených objednávok bude stanovených 5 (päť) výhercov Súťaže. Výherca bude určený na základe žrebovania náhodným výberom, ktorý prebehne dňa 5. 2. 2021 o 15:00 hod. formou on-line žrebovania, ktorého záznam bude dostupný na facebookovom profile Usporiadateľa.

Výhra v Súťaži a jej odovzdanie

Výhrou v súťaži je 5x voucher v hodnote 50 EUR na nákup na e-shope www.zemito.sk.

Výherca bude o svojej Výhre informovaný Usporiadateľom dňa 5. 2. 2021 e-mailom zaslaným na kontaktné údaje uvedené v objednávke. Voucher bude odoslaný na zadanú e-mailovú adresu najneskôr do 12. 2. 2021.

Ochrana osobných údajov

Okamihom prihlásenia do Súťaže Účastník vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa a e-mailová adresa podľa platných právnych predpisov pre účely tejto Súťaže a pre obchodné i marketingové účely, vrátane zasielania obchodných oznamov Usporiadateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytuje Účastník na dobu neurčitú, najviac však 10 rokov. Účastník má kedykoľvek právo tento súhlas odvolať, právo na prístup ku svojim osobným údajom, právo žiadať ich opravu, doplnenie či zmazanie, ako aj ďalšie práva podľa platných právnych predpisov. V prípade, že tento súhlas Účastník odvolá, je Usporiadateľ oprávnený vylúčiť ho zo Súťaže. Pokiaľ sa stal v medziobdobí výhercom Výhry a túto Výhru obdržal, je povinný ju Usporiadateľovi vrátiť.

Účastník berie na vedomie, že Usporiadateľ je oprávnený predávať osobné údaje uvedené v čl. VI. odst. 1 týchto podmienok Súťaže tretím stranám, a síce svojim zmluvným partnerom.

Okamihom prihlásenia do Súťaže Účastník vyjadruje svoj súhlas s tým, aby v prípade, že sa stane Výhercom, boli jeho meno, priezvisko a adresa (v rozsahu uvedenej obce či jej časti) použité v priemernom rozsahu pre účely propagácie Usporiadateľa, jeho produktov a Súťaže. Zároveň Účastník súhlasí s tým, že v súvislosti so Súťažou môžu byť obstarané a následne zverejnené jeho podobizne, obrazové snímky a obrazové či zvukové záznamy.

Účastník zároveň poskytuje svoj súhlas Usporiadateľovi, aby poskytnutú e-mailovú adresu využil pre potreby šírenia obchodných, marketingových a obdobných zdieľaní. Tento súhlas udeľuje Účastník na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať za podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.

Účastník týmto oprávňuje Usporiadateľa k vykonávaniu kontrol v nevyhnutnom rozsahu týkajúcich sa zistenia jeho totožnosti v súvislosti s účasťou v Súťaži. Usporiadateľ sa zaväzuje osobné údaje, ktoré získal v rámci overenia totožnosti Účastníka, nijak ďalej nešíriť, nespracovávať a neuchovávať po dobu dlhšiu ako je nutné.

Účastník berie na vedomie, že webová stránka www.zemito.sk využíva cookies súbory pre optimalizáciu kampane, remarketing a zaistenie spravodlivých podmienok Súťaže.

Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek technickú chybu pri organizácii Súťaže a má právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach Súťaže, vrátane jeho skončenia. O akýchkoľvek námietkach proti organizácii Súťaže rozhoduje Usporiadateľ s konečnou platnosťou.

Výhry v Súťaži nie sú súdne vymáhateľné, na Výhru nevzniká právny nárok a nie je možné miesto nej požadovať iné plnenie.

Prípadné zdanenie Výhier sa riadi platnými právnymi predpismi. Výherca berie na vedomie, že obdržanie Výhry môže podliehať daňovej či obdobnej povinnosti a zaväzuje sa túto povinnosť riadne splniť.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo úprav pravidiel Súťaže, a to vrátane práva Súťaž kedykoľvek bez náhrady zrušiť. V prípade zmeny pravidiel Súťaže vyhlási tieto zmeny Usporiadateľ na webových stránkach, kde sú k dispozícii platné, účinné a úplné podmienky.

Účastník nie je oprávnený bez predošlého písomného súhlasu Usporiadateľa svoje postavenie Účastníka v Súťaži akokoľvek prevádzať na tretiu osobu či týmto akokoľvek inak disponovať.

Tieto podmienky Súťaže sú platné a účinné od 24. 1. 2021.