Ako triediť bio odpad v roku 2021? Zemito vám poradí ako na to!

Ahojte! Nový rok je v plnom prúde a tak nastal čas otvoriť ďalšiu tému, ktorá je v týchto dňoch nanajvýš aktuálna – povinné triedenie kuchynského bioodpadu. Určite už o tejto novinke väčšina z vás počula. Táto povinnosť sa netýka len našich miest a obcí, ktoré sú povinné túto zmenu zaviesť, ale predovšetkým nás, spotrebiteľov, ktorí tento typ odpadu vo svojich domácnostiach tvoríme. Napriek tomu, že sme presvedčení, že v separovaní odpadu ste prešli už kus cesty, v tomto blogu vás chceme previesť tými najdôležitejšími informáciami a praktickými radami, ako čo najefektívnejšie triediť bioodpad a prispieť tak k ďalšiemu zníženiu záťaže na naše životné prostredie.

Bioodpad_blogcover_3

Od 1.1.2021 platí na Slovensku novela zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., ktorá ukladá samosprávam povinnosť triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Vzhľadom na to, že množstvo samospráv opäť očakávalo odklad tejto povinnosti a nezačali sa pripravovať včas, MŽP dalo mestám a obciam ešte pol roka (do konca júna 2021) na pripravenie celého systému.

Ako všade, aj tu existujú výnimky – pre Prešov platí povinnosť triediť bioodpad od roku 2022, pre mestá Bratislava a Košice až od 2023 z dôvodu, že tieto samosprávy odpad odvážajú na spaľovanie (mesto Prešov len čiastočne). Ďalšiu výnimku majú udelenú obce alebo časti obcí, ktoré už majú v domácnosti 100% zavedené kompostovanie.  

Bioodpad_blogcover_1

Čo to ten bioodpad vlastne je a prečo je jeho triedenie také dôležité?

Bioodpad alebo biologicky rozložiteľný odpad je akýkoľvek odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym alebo aeróbnym spôsobom, teda buď bez alebo s prítomnosťou kyslíka, ako je najmä odpad z potravín, papiera a lepenky, záhrad a parkov a podobne. Zjednodušene povedané - produkty, z ktorých vzniká biologický odpad (napr. ovocie, zelenina, konáre, hlina), vytvorila príroda, nevznikli ľudskou činnosťou, takže aj ich rozklad je v prírode prakticky bezproblémový. Z tejto širokej škály biologických odpadov sa zameriame na kuchynský bioodpad, teda odpad, ktorý nám vzniká v našej kuchyni. Práve ten tvorí približne 40 % podiel nášho komunálneho odpadu. Vysoké číslo, čo poviete? 

Bioodpad_1

Doteraz sa vo väčšine slovenských miest a obcí kuchynský odpad odvážal spolu s ostatným komunálnym odpadom na skládky, čo vytváralo veľký ekologický problém – novo navezené odpady stláčajú staršie odpady v nižších vrstvách, čo zabraňuje prísunu kyslíka potrebného pre ich optimálny rozklad, čím vznikajú hnilobné procesy a škodlivé plyny ako metán, ktorý je jeden z najagresívnejších skleníkových plynov zapríčiňujúcich otepľovanie planéty (metán je dokonca 30-krát viac škodlivejší ako oxid uhličitý). Spaľovanie je v porovnaní so skládkovaním síce lepšia voľba, avšak ani tu sa nevyhneme tvorbe škodlivých plynov, napr. dioxínu. Je až paradoxné, že riešením tohto závažného problému je aktivita, ktorú pozná človek prakticky od samého začiatku jeho existencie – kompostovanie. 

Pod pojmom kompostovanie rozumieme proces, pri ktorom dochádza za pomoci vzduchu a pôsobenia mikroorganizmov a pôdnych organizmov k rozkladu biologických materiálov, pričom vzniká organické hnojivo – kompost, vďaka ktorému vraciame živiny späť do pôdy a čo je dôležité, nevzniká nám žiadny odpad.

 Na Slovensku sa bude bioodpad zhodnocovať dvomi spôsobmi – v priemyselných kompostárňach, v ktorých nám bude vznikať kvalitný kompost alebo v bioplynových staniciach, kde sa vďaka spaľovaniu odpad premení na čistejšiu elektrickú energiu a teplo.

Bioodpad_blogcover_1

Nové pravidlá triedenia bioodpadov platia pre všetky mestá a obce na Slovensku (ak nerátame výnimky). Ministerstvo životného prostredia vydalo vyhlášku, kde stanovuje frekvenciu a spôsob zberu ku konkrétnej nádobe. Tiež záleží, aký typ zástavby prevláda vo vašej obci  – ak prevládajú bytové domy, samospráva vám na kontajnerových stojiskách pravdepodobne zabezpečí hnedé kontajnery. Naopak, ak v obci prevažujú rodinné domy, samospráva by mala zabezpečiť zber bioodpadov od dverí k dverám, pričom v oboch prípadoch by vám malo byť poskytnuté potrebné vybavenie – či už košíčky, kompostovateľné vrecká, ktoré následne s kuchynským odpadom uložíte do hnedého kontajnera alebo vedierko, ktoré vám bude pravidelne obec vysýpať. 

Zemito vám odporúča používať praktické košíky, ktoré sú najlepším riešením pre pohodlný a hygienický zber kuchynského bioodpadu spolu s kompostovateľnými a certifikovanými vreckami, ktoré eliminujú nepríjemný zápach a vlhkosť, čím znižujú objem odpadu a zabezpečia tak jeho vyššiu kvalitu.

A teraz poďme k tomu najpodstatnejšiemu:

Čo všetko môžeme, resp. nemôžeme hádzať do kuchynského bioodpadu?

(chceli by sme vás upozorniť, že vždy je lepšie riadiť sa pokynmi vašej samosprávy)

ÁNO

tepelne upravené a neupravené zvyšky potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu

starý chlieb a pečivo

mäso, ryby, mliečne výrobky

vajcia a výrobky z nich, vaječné škrupinky

potraviny po záručnej dobe

znehodnotené potraviny/potraviny po záručnej dobe

šupky z ovocia a zeleniny

čajové vrecúška, lufa

zvyšky kvetov a rastlín

použitá vreckovka, servítky

NIE

zelený odpad zo záhrad (tráva, lístie, konáre)

triedené zložky odpadu (plasty, sklo, papier)

nebezpečné odpady

kuchynský olej, tuky

tekuté zložky (polievky, omáčky)

plastové sáčky, plienky

prach zo smetí a vysávania

cigaretový ohorok

uhynuté zvieratá

Každá samospráva si však túto povinnosť zabezpečuje sama, z čoho vyplýva, že aj podmienky zberu sa môžu líšiť, preto je dôležité sledovať informácie priamo na ich vlastných informačných kanáloch. Pre inšpiráciu uvádzame mestá ako Trenčín, Žilina alebo Snina, kde sa bioodpad úspešne zbiera už dnes. Inšpiráciou pre slovenské mestá však môžu byť talianske príklady, kde bola produkcia ZKO viac ako 500 kg na obyvateľa ročne a dnes je to priemerne 108 kg.

Veríme, že náš článok vám pomohol lepšie sa zorientovať v problematike triedenia kuchynských bioodpadov a inšpiroval vás k zmene, vďaka ktorej môžeme výrazne znížiť objem komunálnych odpadov odvážaných na skládky a predchádzať ďalším environmentálnym problémom, čím môže byť naše životné prostredie znovu o čosi viac udržateľnejšie. 

Je to jednoduché, ak žijete v dome odporúčame vám zvoliť  záhradný kompostér, ak žijete v bytovke a ešte u vás nie je zavedený zber BRKO, čo tak skúsiť bytový vermikompostér?

Ak už u vás zbierajú BRKO, ale nedostali ste košíky a kompostovateľné vrecká, máme pre vás širokú ponuku. No a ak u vás už všetko funguje, môžete sa posunúť na vyšší level a skúsiť predchádzať plytvaniu potravinami. 

My v Zemite vám aj v tomto kroku veľmi radi pomôžeme. Hor sa do toho!

 

Zdroje:

79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch | Aktuálne znenie (epi.sk)

JRK | Ako sa pripraviť na zavedenie zberu kuchynského odpadu od roku 2021? - Pre menej odpadu (www.menejodpadu.sk)

NP_Alchymia_odpadu_BRATISLAVA_final (incien.sk)

Biologicky rozložiteľný odpad v novom zákone o odpadoch | ODPADY-PORTAL.SK (odpady-portal.sk)

Kompostovanie: tradícia v modernom ponímaní (separujodpad.sk)

Aké budú novinky v zbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu? | ODPADY-PORTAL.SK (odpady-portal.sk)

Od začiatku roka 2021 sa triedenie kuchynského bio odpadu stane realitou pre každého z nás - online magazín Naše Bio&Eko (nasebio-eko.sk)

Od začiatku roka triedime kuchynský bioodpad. Ako ho správne separovať, čo do neho patrí a kam ho vyhodiť? - online magazín Naše Bio&Eko (nasebio-eko.sk)