KOMPOST DO 24 HODÍN? NAOZAJ JE TO MOŽNÉ

Revolučná technológia

 

Aj napriek tomu sa tento sen stáva skutočnosťou a najnovšia technológia GreenGood na spracovanie kuchynského a reštauračného odpadu priamo v mieste jeho vzniku je dostupná už aj na Slovensku. Hovoríme o prelomovom riešení pre domácnosti, cez malé kaviarne a reštaurácie až po hotely, zariadenia spoločného stravovania, či obchodné reťazce s ponukou zeleninových a živočíšnych produktov.

V zariadeniach GreenGood dochádza nielen k redukcii celkového množstva odpadu o 90% jeho pôvodnej hmotnosti, ale aj k likvidácii patogénov automatizovaným procesom hygienizácie výsledného kompostu. Takto zredukovaný a zhodnotený „odpad“ už nie je odpadom, ale stáva sa sekundárnym zdrojom živín. Takýto kompost už nie je problém uskladniť alebo zapracovať do pôdy. Pre producentov kuchynského a reštauračného odpadu tak odpadá zákonom stanovená povinnosť odovzdávania kuchynského a reštauračného odpadu oprávneným osobám (fyzické osoby alebo právnické subjekty - firmy, ktoré majú oprávnenie štátnych orgánov k zvozu a spracovávaniu takéhoto odpadu).

 Slovenská realita

Na Slovensku je od 1.1.2013 v platnosti zákon, ktorý ukladá povinnosť triediť a odovzdávať kuchynský a reštauračný odpad pre všetkých prevádzkovateľov zariadení verejného stravovania oprávneným osobám. Bohužiaľ, realita hovorí niečo iné. Pri optimistickom zhodnotení súčasného stavu sa domnievame, že v súlade so zákonom postupuje sotva desatina stravovacích zariadení na Slovensku. Pripočítali sme aj tie zariadenia, kde sa môžeme domnievať, že sú im ponúkané služby tzv. „výpalníckych“ spoločností na zvoz kuchynského a reštauračného odpadu, pričom k žiadnemu zvozu nedochádza. Stravovacie zariadenia sa však vedia pred kontrolami preukázať platnou zmluvou o zvoze.
Drvivá väčšina kuchynského a reštauračného odpadu sa v súčasnosti likviduje v rozpore so zákonom a končí buď  podrvená v kanalizácii, zmiešaná s komunálnym odpadom na skládke alebo sa skrmuje hospodárskymi zvieratami. Prevádzkovatelia sa spoliehajú na to, že u nich kontrola z hygieny (Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štátna veterinárna a potravinová správa SR) nezaklope. V zmysle Nariadenia Európskej únie, podľa ktorej sa riadi aj spracovávanie vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3 (kuchynské a reštauračné odpady) však dochádza od začiatku roka 2015 k posilneniu kontrol a v prípade zistenia porušení zákona k následnemu uloženiu nemalých pokút.

Efektívne riešenie pre všetkých

 

Súčasná nepriaznivá situácia pri nakladaní s kuchynskými a reštauračnými odpadmi môže byť do určitej miery spôsobená aj absenciou alternatívy k povinným zvozom, ktorá by bola pre prevádzku efektívnejšia a ekonomicky výhodnejšia. Doteraz bola jediná legálna možnosť - zvoz, ktorý pri technológií GrenGood odpadá. Pre väčšinu stravovacích zariadení, ktoré zvažujú investíciu každého eura, je možnosť vyškrtnutia mesačných fixných nákladov na zvoz doslova kľúčová - pokiaľ chcú, samozrejme, dodržiavať literu zákona.
Návratnosť investície do elektrických kompostérov je 1-3 roky v závislosti od typu a množstva vyprodukovaného odpadu a ich životnosť minimálne 10 rokov. Priemerná spotreba energie zariadenia GreenGood je porovnateľná so spotrebou kvalitných chladiarenských zariadení, v ktorých už kuchynský a reštauračný odpad - ľudovo povedané "pomyje" - naďalej nemusíte skladňovať. Súčasťou dodávky zariadenia GreenGood spoločnosťou JRK Waste Management je aj admistratívny servis súvisejúci s legalizáciou zariadenia v prevádzke.

Pristupujme spoločne k odpadom zákonne, ekologicky a ekonomicky !